اللهم صل علی محمد و آل محمد

نشست دکتر اسماعیل پور ،رئیس پژوهشکده پسته کشور با اصحاب رسانه / تجلیل از خبرنگاران

در صورتیکه دستورالعمل مبارزه تلفیقی مدنظر قرار گیرد وضعیت موجود پسته تا60درصد بهبود می یابد.

عناوین