اللهم صل علی محمد و آل محمد

مجهزترین آزمایشگاه طبی نوق در کلینیک حکیم جوادیه الهیه افتتاح شد

بامشارکت خیر محترم حاج حسن محمدحسنی و همسر ایشان خانم حاجیه فاطمه رفسنجانی و پیگیری دکتر دهقانزاده

عناوین